Regulamin korzystania z repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oPUB

Repozytorium instytucjonalne (oPUB) prowadzone jest przez Dolnośląską Szkołę Wyższą za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://opub.dsw.edu.pl. Celem oPUB jest promocja, upowszechnianie i przechowywanie dorobku naukowego pracowników oraz doktorantów
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady zamieszczania, udostępniania i przechowywania materiałów w oPUB.
 2. Korzystanie z repozytorium oPUB oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 2.

 1. Repozytorium oPUB służy do zamieszczania, przechowywania i udostępniania za pośrednictwem sieci Internet utworów naukowych i dydaktycznych w formie elektronicznej (Materiałów). W szczególności, w oPUB udostępniane mogą być:
 2. a. artykuły,
  b. książki i rozdziały w książkach,
  c. manuskrypty publikacji naukowych,
  d. rozprawy naukowe,
  e. ekspertyzy i raporty,
  f. zbiory surowych danych.
§ 3.
 1. Korzystanie z oPUB jest nieodpłatne. Przeglądanie i pobieranie Materiałów nie wymaga rejestracji. Deponowanie Materiałów.
§ 4.

 1. W oPUB zamieszczane są Materiały autorstwa pracowników, współpracowników oraz doktorantów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Deponenci). Zamieszczanie Materiałów w oPUB odbywa się poprzez:
 2. a) samodzielne deponowanie (samoarchiwizację) utworu przez Deponenta,
  b) deponowanie utworu (archiwizacja) za pośrednictwem redaktora oPUB.
 3. Samodzielne deponowanie w oPUB wymaga od Deponenta zarejestrowania się w repozytorium.
 4. Do zarejestrowania się w oPUB uprawnione są osoby posiadające konto internetowe w domenie dsw.edu.pl.
Prawa autorskie.
§ 5.

 1. Deponent oświadcza, że dysponuje pełnią praw do utworu, utwór nie narusza praw osób trzecich, a także pozostaje w zgodzie z innymi przepisami prawa.
 2. W przypadku utworów współautorskich Deponent oświadcza, że ma pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych współautorów w tym zakresie.
 3. Zamieszczając utwory Deponent udziela Dolnośląskiej Szkole Wyższej nieodpłatnej i niewyłącznej licencji. Zakres licencji w przypadku archiwizacji za pośrednictwem redaktora oPUB określa załącznik nr 1, natomiast w przypadku samoarchiwizacji załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Utwory zamieszczone w oPUB mogą być:
 5. a) wykorzystywane przez użytkowników oPUB w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  b) wykorzystywane przez użytkowników oPUB zgodnie z zakresem odpowiedniej licencji Creative Commons, na której udostępniony został utwór (o ile autor wybrał jedną z licencji Creative Commons).
 6. Korzystanie z utworów w szerszym w innym zakresie niż określony w ust. 4 wymaga uzyskania zgody właściciela autorskich praw majątkowych.
 7. Wprowadzane metadane udostępniane są bez ograniczeń.
Dane osobowe i polityka prywatności.
§ 6.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem oPUB jest Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 2. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia oPUB.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. W trakcie korzystania z oPUB gromadzone są następujące dane użytkowników:
 5. a) Imię i nazwisko;
  b) Adres e-mail;
  c) Telefon kontaktowy;
  d) Hasło w postaci zaszyfrowanej.
 6. Serwis oPUB wykorzystuje pliki cookie w celu przechowania informacji o sesji (szczegółach połączenia klienta z serwerem). Pliki są usuwane z przeglądarki po zakończeniu sesji.
§ 7.

 1. Dane gromadzone w oPUB mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiałów, Dolnośląska Szkoła Wyższa niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Materiałów. W powyższym przypadku identyfikator obiektu (URI) zostanie zachowany bezterminowo i będzie kierował do opisu bibliograficznego usuniętego dokumentu.


Załączniki:

Załącznik 1 Załącznik 2