Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/266
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce
Journal: Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Authors: Drabek, Aneta
Rozkosz, Ewa A.
Hołowiecki, Marek
Kulczycki, Emanuel
Keywords: Polski Współczynnik Wpływu; kultura cytowań; humanistyka; bibliometria; wykaz czasopism punktowanych
Issue Date: 2015
Citation: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(46).
Abstract: W artykule omawiamy wzór na nowy polski wskaźnik bibliometryczny, tj. Polski Współczynnik Wpływu, z perspektywy nauk humanistycznych. Badaniom poddaliśmy dwa presti- żowe polskie czasopisma humanistyczne (Pamiętnik Literacki i Diametros – An Online Journal of Philosophy), aby sprawdzić poprawność założeń przyjętych dla Polskiego Współczynnika Wpływu. Przeanalizowaliśmy wszystkie artykuły opublikowane w latach 2004-2014 (odpowiednio: N = 850, N = 555) i wszystkie prace w nich zacytowane (odpowiednio: N = 21 805, N = 8298). W interpreta- cji wyników przyjęliśmy założenie o odmiennej kulturze cytowań w różnych grupach nauk. Wyniki pokazują, że wzór na Polski Współczynnik Wpływu nie bierze pod uwagę najczęściej cytowanych źródeł w humanistyce, tj. książek i rozdziałów. Poza tym wiele cytowań nie zostanie uwzględnionych przy wyliczaniu Polskiego Współczynnika Wpływu ze względu na ich wiek, ponieważ będą brane pod uwagę prace co najwyżej pięcioletnie. Zbadaliśmy wiek cytowanych tekstów i pokazaliśmy, że więk- szość cytowań jest starsza niż 5 lat (odpowiednio: 84,2% i 73,2%). Nasza analiza pokazuje, że Pol- ski Współczynnik Wpływu nie jest odpowiednim narzędziem do bibliometrycznej oceny czasopism humanistycznych w Polsce. Artykuł kończy dyskusja nad możliwościami ulepszenia tego nowego wskaźnika bibliometrycznego.
Description: Artykuł powstał w ramach prac grupy badawczej Scientometrics. Polish Research Group (scientometrics.amu.edu.pl) realizującej projekt pt. „Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii” finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, numer decyzji 0057/NPHR3/H11/82/2014.
URI: http://hdl.handle.net/11479/266
ISSN: 1231-0298
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polski_Wspolczynnik_Wplywu_a_kultura_cytowan_w_humanistyce.pdf681.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.