Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/257
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Dyskryminacja w edukacji – przegląd wybranych polskich badań
Authors: Gawlicz, Katarzyna
Rudnicki, Paweł
Starnawski, Marcin
Keywords: dyskryminacja; edukacja antydyskryminacyjna; szkoła
Issue Date: 2015
Publisher: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Citation: K. Gawlicz, P. Rudnicki, & M. Starnawski (Eds.), Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona: o budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce: raport z badań (pp. 10–57). Warszawa: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.
Abstract: Celem niniejszego rozdziału jest prezentacja wybranych polskich badań edukacyjnych dotyczących zjawiska dyskryminacji rozumianego tu szeroko jako różne przejawy nierównego traktowania. Przez badania edukacyjne rozumiemy tu głównie tę działalność akademicką, która mieści się w obrębie szeroko rozumianej pedagogiki i nauk pokrewnych (np. socjologii edukacji), a także nieakademicką, zorientowaną na diagnozę i wypracowanie rozwiązań (np. przez organizacje pozarządowe) w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Poniższy przegląd obejmuje publikacje wydane w ciągu ostatnich dziesięciu lat, dotyczące wybranych wymiarów dyskryminacji: homofobii, rasizmu i nietolerancji etniczno-narodowej, biedy i wykluczenia socjoekonomicznego, dyskryminacji religijnej oraz dyskryminacji ze względu na płeć. Nie włączyliśmy do tego omówienia publikacji dotyczących m.in. nierównego traktowania ze względu na: różnice zdrowotne wśród uczniów i nauczycieli (zwłaszcza niepełnosprawność, która wpływa na ich funkcjonowanie w szkole lub ogranicza im możliwość uczenia się/pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych); nienormatywny wygląd zewnętrzny (np. budowa ciała, piętno fizyczne związane np. z przebytymi chorobami, wizerunek ucznia/uczennicy lub nauczyciela/nauczycielki, np. fryzura, sposób ubierania się i ozdabiania ciała); sposoby odżywiania się związane ze stylem życia lub specjalnymi potrzebami zdrowotnymi; inne niż związane z religią lub etnicznością różnice obyczajowe, światopoglądowe, a także polityczne. Każde z tych zagadnień jest – w różnym zakresie – przedmiotem badań edukacyjnych, w tym badań nad funkcjonowaniem placówek oświatowych, społeczną percepcją edukacji w kontekście różnic, tożsamością młodzieży itp. Mamy świadomość wagi tych zagadnień, jednak dokonując kwerendy czasopism i publikacji naukowych oraz raportów organizacji pozarządowych, musieliśmy dokonać wyboru, którym kwestiom chcemy poświęcić więcej miejsca, a które jedynie zasygnalizować.
URI: http://hdl.handle.net/11479/257
ISBN: 978-83-933298-2-3
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyskryminacja_w_edukacji.pdfPełny tekst760.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons