Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/113
Document Type: Artykuł
Title: Rzeczywistość jako byt sensu. Teza o językowym tworzeniu rzeczywistości
Journal: Język a Kultura
Authors: Kwaśnica, Robert
Keywords: język; językowe tworzenie rzeczywistości
Issue Date: 1991
Citation: Język a Kultura, 1, 31–60
Abstract: Pytanie, które zadajemy dziś najczęściej, a które określa swoisty dla naszych czasów sposób problematyzowania świata, ma swe źródło w nieoczywistym (znoszącym tradycyjną opozycję myśli i bytu) rozumieniu obiektywności. Pozostając w tej perspektywie przyjmujemy, że jedyną dostępną naszemu doświadczeniu formą realności świata jest sens, czyli – doznawana przez nas na różnych poziomach rozumienia (w rozumieniu słownym, przedsłownym, działaniowym, uczuciowym) – obecność wszystkiego, co jest (rzeczy, innych ludzi, siebie samych). Przy czym tak pojęty sens nie jest ani czystą subiektywnością (wyłącznym dziełem podmiotu), ani czysta˛ obiektywnością (odwzorowaniem przedmiotu w świadomości podmiotu), lecz podmiotowo-przedmiotową realnością świata. Sens jako bycie świata, czy inaczej, jako ujawniające się we wzajemnej relacji podmiotu z przedmiotem istnienia zarówno nas samych, jak i tego, co nas otacza, konstytuuje się, trwa, przemija i wyłania wciąż na nowo w określonych przez tę relacje˛ granicach możliwego rozumienia. Są więc one zarazem granicami rozumienia świata i możliwej (dla nas) jego obiektywności. O tym, czy i jaki świat jest poza tymi granicami, nie możemy nic powiedzieć.
URI: http://hdl.handle.net/11479/113
ISSN: 1232-9657
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rzeczywistosc_jako_byt_sensu.pdfPełny tekst598.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.