Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/112
Document Type: Książka
Title: Jesteśmy sobie potrzebni. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Sprawni w pracy”
Authors: Cervinkova, Hana
Keywords: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej; niezależne życie; niepełnosprawność; niepełnosprawni; Polska
Issue Date: 2014
Publisher: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Abstract: Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zmian, które zachodzą w życiu osób niepełnosprawnych przy wsparciu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, a które poznaliśmy dzięki rozmowom z wybranymi asystentami, osobami niepełnosprawnymi i członkami ich rodzin, biorącymi udział w projekcie „Sprawni w pracy”. Projekt systemowy „Sprawni w pracy” realizowany był w okresie od sierpnia 2012 roku do końca grudnia 2014 roku na terenie Dolnego Śląska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy przez Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz członków ich rodzin, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną zrezygnowali lub nie podjęli zatrudnienia. Cel ten był realizowany poprzez przydzielenie osobie niepełnosprawnej asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON). Głównym przedmiotem publikacji są zmiany, które doświadczyły uczestnicy projektu i ich rodziny. Wypowiedzi stanowiące główny trzon publikacji zostały zebrane w trakcie jakościowych badań terenowych (grudzień 2013–marzec 2014), kiedy autorka prowadziła badania i wywiady na terenie Dolnego Śląska. Wywiady obejmowały 4 wywiady fokusowe z udziałem 38 uczestników projektu, a następnie 23 pogłębione wywiady indywidualne z 23 osobami, w tym z 9 osobami niepełnosprawnymi, 7 asystentami osobistymi osoby niepełnosprawnej (AOON), 5 członkami rodzin i 2 przedstawicielami pracodawców. Wywiady przeprowadzone były na terenie Dolnego Śląska, w miejscach pracy albo miejscach zamieszkania badanych. Wszystkie rozmowy zostały nagrane, następnie sporządzono ich transkrypcję. Na podstawie analizy przygotowany został materiał opisowy przedstawiony w publikacji w podziale na sześć osobnych rozdziałów na podstawie wypowiedzi 8 osób niepełnosprawnych (w tym 1 osoba niepełnosprawna intelektualnie, 3 osoby niepełnosprawne fizycznie i 4 osoby niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie), 7 asystentów, 5 członków rodzin, 1 przedstawiciela pracodawcy– w tym 14 kobiet i 7 mężczyzn. Studia przypadku poprzedzone są rozdziałem, który podaje historyczny kontekst do wprowadzenia instytucji AOON w Polsce i na Dolnym Śląsku jak również omawia AOON w kontekście ruchu niepełnosprawnych i studiów nad niepełnosprawnością. Autorka twierdzi, że rozwój AOON jest wynikiem podstawowych zmian, które zaszły w postrzeganiu niepełnosprawności i jej traktowaniu w teorii i praktyce. Publikacja zawiera też bibliografie i informacje o instytucjach zaangażowanych w projekt.
Description: Publikacja jest jednym z efektów projektu systemowego „Sprawni w pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych.
URI: http://hdl.handle.net/11479/112
ISBN: 978-83-936353-7-5
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jestesmy_sobie_potrzebni.pdfpełny tekst6.93 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons